Terimler Sözlüğü

 

Borsa  Yatırım Fonu (BYF/ETF): Borsa yatırım fonu, katılma belgeleri borsa pazarlarında işlem gören, fonun oluşturulma sürecine doğrudan katılan yetkilendirilmiş katılımcıların fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak şekilde, portföyde yer alan menkul kıymet ve nakdi bir araya getirerek karşılığında fon katılma belgesi alabildiği ya da söz konusu kurumların en az asgari işlem birimine tekabül eden fon katılma belgelerini saklamacı kuruluşa iade edip karşılığında fonun içindeki menkul kıymetlerin payına düşen kısmını alabildiği, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

Borsa Yatırım Fonu Kurucuları: Bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve kanunlarda engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları işe 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca kurulmuş olanlar Borsa Yatırım Fonu kurabilir.

ESG;  bir şirketin sürdürülebilirliği üzerinde önemli etkileri bulunabilecek çevresel(E), sosyal(S) ve yönetişim(G) uygulamalarının ön planda tutulduğu yatırım temasını ifade eder.

ETN; Exchange Traded Note’lar bankalar veya diğer finansal kurumlar tarafından yatırımcılara ihraç edilen teminatsız borçlanma senetleridir. Aynı şekilde borçlanma senetleri gibi de belirli bir vadesi vardır ve bu vade ihraççı tarafından belirlenir.

Fon Birim Pay Değeri: Fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Bu değer, katılma paylarının alım satımına esas teşkil eden fiyattır.

Fon Toplam Değeri: Fon portföyündeki varlıkların Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle ulaşılan değerdir.

Fon: Katılma payları bir şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen yatırım fonudur.

Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satıştır.

İhraç: Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışıdır.

Katılma Payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracıdır.

Net Aktif Değer: Katılma belgesi sahiplerinin adına fona dahil edilen menkul kıymet portföyünün ve/ veya fonun yatırım yaptığı diğer varlıkların toplam değerine, alacakların eklenip borçların düşülmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Net aktif değerin mevcut katılma belgesi sayısına bölünmesi sonucunda, pay başına net aktif değer bulunur. İşlem fiyatı ise, borsada gerçekleşen son işlem fiyatıdır.

Nitelikli Yatırımcı: Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcıdır.

Saklamacı Kuruluş: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve/veya Kurulca yetkilendirilen diğer kuruluşlardır.

Tek Hisse Senedi ETF’leri (Single Stock ETFs) bir hisse senedinin kaldıraçlı veya ters pozisyonuna izin veren yeni bir borsa yatırım fonu (ETF) türüdür. Tek Hisse Senedi ETF’leri açığa satış ve kaldıraç işlemlerini yatırımcı adına yaparak değişken piyasalar için çeşitlilik sunmayı amaçlamaktadır.

Yatırım Fonu: Tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Yatırım Kuruluşu: Aracı kurumlar, bankalar ve yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarıdır.

 

Giriş Yap

ETF GÜNDEM ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!